GENEALOGIA

Lars Christian Nyholm

Biografi & Portræt

NB | om min tiptip-oldefar - se slægtbog 3.09

Godsinspektør på grevskabet Bregentved

Lars Christian Nyholm blev født 1758 i Slaglille præstegård som søn af Slaglillepræsten Christoper Nyholm og Else Birgitte Schrøder.

Som landinspektør i 1785 nedsatte han sig på Nordfyn og kom her i forbindelse med - og udarbejdede nogle landvindingsprojekter for grev Joachim Godske Molkte, som var ejer af Einsidelborg, nu Egebjerggård og Kørup.

Adam Gottlob Moltke
Adam Gottlob Moltke af Carl Gustaf Pilo

Han giftede sig i 1791 med Anna Brandt og snart derefter flyttede de nygifte til Sjælland, idet han overtog stillingen som godsinspektør på grevskabet Bregentved, da den unge greve overtog grevskabet efter faderen grev Adam Gottlob Moltkes død i 1792.

Bregentved
Bregentved omkring midten af 1800-tallet

Grevskabet var på dette tidspunkt i så slet stand, at den unge greve var i stærk tvivl om, hvorvidt han ville tiltræde arven. Efter samråd med Lars Christian, hvis praktiske duelighed han allerede havde lært at værdsætte, overtog han dog arven. Lars Christian måtte forpligte sig til for livstid at stå greven bi med råd og dåd, imod til gengæld at få "bopæl med forskellige herligheder i forpagterboligen Turebyholm", så længe han og hans eventuelle enke levede.

Turebyholm
Turebyholm under Bregentved

Det lykkedes nu den unge, energiske greve og hans godsinspektør - trods alle vanskeligheder og i de elendige tider i begyndelsen af det 19. århundrede - at udvikle grevskabet til et af de bedst drevne godser i landet.

Efter grevens død i 1818 fortsatte Lars Christian som hjælper for grevens søn - mere som ven og usvigelige rådgiver end som lønnet underordnet. Sønnen var iøvrigt den grev Adam Vilhelm Molkte, der i 1848 blev konseilpræsident i Martsministeriet.

Ved siden af stilling som godsinspektør var Lars Christian, som hele tiden havde fortsat sin landmålervirksomhed, blevet landvæsens- og tiendekommissær for Præstø Amt. Han havde forskellige landøkonomiske og kommunale tillidshverv og var blevet justitsråd.

Lars Christian havde et værdigt ydre, han besad en behagelig noget stilfærdig, men vindende optræden. Dette i forbindelse med et nøgternt overblik sikrede ham almindelig agtelse.

Hans første hustru, med hvem han havde 8 børn, døde 1805 og året efter giftede han sig med sin søsterdatter Armgard Marie Hammershaimb, med hvem han også fik 8 børn. Han døde 1824 og enken, der efter hans død beboede godsets enkesæde, overlevede ham til 1859.

Om det daglige liv i det Nyholmske hjem på Turebyholm har sønnen, nationalbankdirektør Samuel Frederik Carl Nyholm efterladt en føljeton, som efter hans død i 1869 fandtes i Berlingske Tidende og som uden tvivl med rette af ham selv fik undertitlen "Et tidsbillede". Denne artikel gengives under forfatterens overskrift "Vore Fædres Tarvelighed".

Kaj Munk: "Drenge, I Drenge, som døde - I tændte for Danmark i dybeste Mulm - en lysende Morgenrøde."