GENEALOGIA

Cristae

Familien Nyholms Våbenskjold

Opstående

Det ældste stykke haraldik vedrørende Familien Nyholm, der er bevaret, er et segl fra Jochum selv. Det sidder på et brev, som findes blandt bilagene til kopskatteregnskabet 1718 for Ringsted og Sorø amter. Desværre er seglet så ødelagt, at det er ugørligt at bestemme dets indhold. Det synes ikke at være noget bomærke, men der kan med sikkerhed ses nogle bogstaver af omskriften, tilstrækkeligt til at vise, at det har rummet hans navn.

Det næste, vi træffer, er et segl, der findes i Rigsarkivets seglsamling. Det er brugt af Jochum's søn af første ægteskab, rektor i Slagelse, Holger Nyholm. Han førte et træ i skjoldet, ingen hjelm, men over skjoldet en blomst og initialerne H. N.

Det tidsmæssigt næste, vi kan se i Rigsarkivets seglsamling, er to udaterede og unavngivne Nyholm-segl. De indeholder et skjold med en nymåne over en holm i rødt felt og med en hjelm med stjerne over. Bag skjoldet ses krydslagt et hvedeaks og en bispestav. Dette er første gang, vi træffer et talende element vises i våbenet, nemlig nymånen, som betegner familienavnets første stavelse, og holmen, der kendetegner anden stavelse.

V√•benskjold Type 1   V√•benskjold Type 2

Der er en vis sandsynlighed for, at dette første talende våben hidrører fra agent Nicolaj Nyholm. I hans efterslægt har man nemlig bevaret akset og bispestaven - vel vidnesbyrd om landbrugsvirksomhed og gejstlig afstamning.

Selve skjoldet med dets grundide - nymånen og holmen - kan måske føres tilbage til Nyborg-grenens stamfader, Christopher Nyholm. Hans andre børn, den yngre Nyborgpræst, Christopher, lægen Jochum Severin og Højelsepræsten, Holger Vilhelm fører nemlig et idemæssigt tilsvarende skjold, men uden broderen Nicolajs aks og bispestav.

Vi er her gået ud fra, at et familievåben overtages af sønnerne efter faderen, og at de hver især bevarer grundidden i våbnet, men godt kan variere udformningen. Er dette rigtigt, kan vi med god ret antage, at allerede Slaglillepræsten har benyttet ideen med nymånen og holmen. En af hans sønner, Turebyholm-grenens stamfader, Lars Christian Nyholm har nemlig også benyttet våbnets grundide.

Turebyholm-grenens variation er imidlertig - sådan, som det foreligger i overretssagfører Knud Nyholms udgave - mere kompliceret. Den består af et skjold indelt - vandret og lodret - i fire felter. 1. og 4. felt indeholder en sølv nymåne på blå baggrund, og 2. og 3. felt indeholder en grøn holm på en blå fod og med en sølv baggrund. Der er et hjerteskjold i rødt med et liggende N i sølv. Der er ingen hjelmtegn, men en devise: ´Honeste mori´.

Knud Nyholm var sønnesøn af nationalbankdirektør Samuel Frederik Carl Nyholm, der jo atter var søn af Lars Christian Nyholm fra Turebyholm.

På basis af denne fremstilling burde et for hele familien gældende våben i sin enkleste form være et blåt skjold med en grøn - eller mere heraldisk korrekt en guld - holm under en guld nymåne.

Ud fra denne fællesnævner kan det enkelte familiemedlem forme sin varation, som nu hans tradition og/eller virksomhed måtte diktere det, og det er netop det, der er sket, hvilket de efterfølgende eksempler viser.

Storkorsriddere

1. Storkorsridder

Vi ser først på de våben, familiens 4 storkorsriddere har indsendt til ophængning på Frederiksborg Slot, som reglerne byder.

Højesteretsjustitiarius Carthon Kristoffer Valdemar Nyholm fik 26. april 1905 Storkorset af Dannebrog.

Hans våben er et blåt skjold, hvori der over 2 sølvbølger er en grøn holm med et tretindet sølvtårn under en guldnymåne. Skjoldet bærer en sølvhjelm med guldkrone over. Hjelmklædet er guld og blåt. Devise: ´Libertas et Justitia´.

2. Storkorsridder

Overdommer Didrik Galstrup Giedde Nyholm fik Storkorset af Dannebrog den 14. december 1925.

Her er våbenet således: Et vertikalt delt skjold med et øverste venstre felt, der er blåt med en sølvlilje, et nederste venstre felt, der er guld med grøn egekvist med 2 agern og 3 blade og endelig et helt højre felt i sølv med naturligt farvede fasces. Der er et blåt hjerteskjold med et over to sølvbølger på en grøn holm stående sølvtårn med rød dør under en guldmåne. Over hovedskjoldet en hjelm med en seksoddet guldstjerne mellem 2 vesselhorn, det venstre tværdelt i sølv og rødt, det højre i blå og sølv. Hjelmklædet er rødt og sølv og sølv og blå. Devise: ´Vigilate Deo Confidentes´.

3. Storkorsridder

Broderen, generalløjnant Anders Giedde Nyholm fik Storkorset af Dannebrog den 26. september 1928.

I hans vertikalt delte skjold er der i øverste venstre felt i sølv korslagt gevær og spade over en lærering, alt i guld (ingeniørtroppernes emblem), i nederste venstre felt i guld en grøn egekvist med 2 agern og 3 blade, endelig et helt rødt højre felt med 2 krydslagte sølvsværd med guld fæster. Der er et hjerteskjold som overdommerens. Hovedskjoldet bærer en sølvhjelm med guldvisir og en seksoddet guldstjerne mellem 2 af sølv og rødt og rødt og sølv tværdelte vesselhorn. Hjelmklædet er sølv og rødt. Devise: ´Propositi Tenax´.

4. Storkorsridder

Viceadmiral Hans Alfred Nyholm fik den 29. januar 1961 Storkorset af Dannebrog.

Hans våben er et blåt skjold med en på 2 sølvbølger liggende grøn holm under en sølv nymåne. Dette er helt traditionelt for en efterkommer af agenten, dog har han - som sømand - udskiftet agentens aks og bispestav med søværnets guld anker, som er lagt over sølvbølgerne. Hjelmen bærer en syvoddet sølvstjerne, og hjelmklædet er sølv og blåt. Der er ingen devise.

Disse 4 storkorsridderskjolde følger alle familievåbnets grundide, selv om man ikke er enige om, hvorvidt månen skal være sølv eller gld. Yderligere ser vi i rækkefølge hjelmen prydet med guldkrone, seksoddet guldstjerne, seksoddet sølvstjerne og syvoddet sølvstjerne.

Den eneste helt markante divergens i disse våbenskjolde er imidlertid at de 3 første, indledende med Carthon Kristoffer Valdemar, har anbragt et tretindet tårn i sølv med midterport på den grønne holm. Der vides formentlig intet nærmete om denne tilføjelses oprindelse, men det kan ikke nægtes, at tårnet skaber mere liv i billedet.

Familievåbnet i nutiden

Skønt der ikke eksisterer nogen oversigt over, hvordan familien idag benytter familiesymbolet - familievåbnet, ser det dog ud, som om tårnet er kommet for at blive.

Ex-Libris Gustav Julius NyholmSåledes har viceskoleinspektør Carl Cilius Nyholm, sønnesøn af kaperkaptajnen benyttet Carthon Kristoffer Valdemars blå skjold med sølvbølger, grøn holm med sølvtårn og guldnymåne og også hans kronede hjelm og hjelmklædet. Hans efterkommere har ligeledes brugt dette våben, og Kaj Jørgen Nyholm og broderen Gustav Julius Nyholm fik i deres unge dage et ex-libris af deres forædre, som indeholder netop dette familievåben, som formodes at stamme fra Carl Cilius. De bruger stadig dette, men blev først på et senere tidspunkt, da de begyndte at interessere sig for sligt, klar over hvorfra det stammede.

Auditør Søren Benjamin Nyholm benyttede også dette våben. Hans har af hensyn til sine børn og med hentydning til hustruens moders våben (Juul af Rystensteen) kombineret et våben med et lodret delt skjold, hvis venstre felt indeholder holmen med tårn og nymåne, medens højre felt har 2 sølvliljer på blå bund. Over skjoldet er en af sølv og blåt tvundet vulst med 3 strudsfjer.

Fru Nanna Bertha Konnild, som iøvrigt har samlet en utrolig omfangsrig mængde opsysninger om familien, har oplyst, at hendes fader, fabrikant Anton Michael Nyholm og søskende bruger versionen med tårnet.

Major Jørgen Lauritz Nyholm fik under et flerårigt ophold i Damaskus som FN-officer en syrisk kobbersmed til at præge familieskjoldet i nogle messingfade af 36 cm i diameter. Han brugte den som type 2 anførte model som grundlag og oplyser, at den ferme araber var meget glad for opgaven, fordi den omfattede en nymåne.

Ex-Libris Stephen Michael NyholmWebproducer Stephen Michael Nyholm fik i 18 års fødselsdagsgave i 1971 både Ex Libris og segl, som blev udarbejdet efter våbenskjold type 2.

Om der findes andre anvendelser og former end de her beskrevne, vides endnu ikke, men er interessen tilstede, må dette område være selvskrevet blandt det som benævnes ´Slægtssouvenirs´.

Konklusion

Som noget, der kan opfattes som en konklusion af denne beretning, skal nævnes, at daværende ordenshistoriograf A. Fabritius, da han stod for redaktionen af stamtavlen 1962, fik våbenmaler Aage Wulff ved De Kongelige Ordeners Kapitel til at fremstille 2 prototyper på vort familieskjold (Type 1 og Type 2), som på udmærket vis angiver det grundlag, der findes, hvis man ønsker på traditionsrigtig maner at fremstille sit eget våben, segl, signet, smykke, visitkort eller, hvad det nu måtte være.

Bemærkning

For at fuldstændiggøre denne fremstilling skal det til slut bemærkes, at der under familien Nyholm i Rigsarkivets seglsamling findes et segl med 2 korslagte økser i et kronet skjold uden graveringer. Seglet er udateret, men hører vel stilmæssigt hjemme omkring år 1800. Hvorfra det stammer og om det er rigtigt placeret under Nyholm, er ganske uvist.

Kaj Munk: "Drenge, I Drenge, som døde - I tændte for Danmark i dybeste Mulm - en lysende Morgenrøde."